Powrót na poprzednią stronę

Cerkiew Prawosławna w II Rzeczypospolitej

Cerkiew Prawosławna w II Rzeczypospolitej

Antoni Mironowicz

Agencja Wydawnicza EkoPress 2018

ISBN: 978-83-62069-51-4
format: 172x242, stron: 256, oprawa: twarda

INDEKS: EKP0003B49053

Cena: 47,00 złdodaję do koszyka

Spis treści

Wstęp
I. Sytuacja prawno-kanoniczna Cerkwi prawosławnej na terenie II
Rzeczypospolitej w latach 1918-1925
II. Zmiany organizacyjne i normalizacja statusu prawnego Cerkwi prawosławnej wiatach 1926-1939
III. Rewindykacja prawosławnych obiektów sakralnych
IV. Neounia i prozelityzm
V. Życie monastyczne
VI. Bractwa cerkiewne i świeckie stowarzyszenia prawosławne
VII. Szkolnictwo prawosławne
VIII. Prawosławne duszpasterstwo wojskowe
IX. Problem narodowościowy w Cerkwi prawosławnej II Rzeczypospolitej
X. Prasa prawosławna w II Rzeczypospolitej
Zakończenie
Bibliografia
Aneks Metropolici, arcybiskupi i biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1918-1939
Резюме Православная Церковь во II Речи Посполитой
Summary The Orthodox Church in during the 2nd Polish Republic Zusammenfassung Die Orthodoxe Kirche in Polen in den Jahren 1918-1939 ПерШщ/т! H Орбобоф! ЕккА.г)сшх arqv ПоАята ата xpóvia 1918-1939 Rćsume L’Eglise Orthodoxe dans la seconde Republiąue de Pologne Mapy

Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz jest zatrudniony w Instytucie Historii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książki jest kierownikiem Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. A. Mironowicz specjalizuje się w historii Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem 55 książek i około 500 innych rozpraw na ten temat. Do najważniejszych pozycji książkowych należą: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku, Białystok 1991; Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1996; Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Kominie dokonanych, Białystok 1997; Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001; The Orthodox Church and Byelo- russian People, Białystok 2001; Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagieł- lonów, Białystok 2003; Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003; The Orthodox Church in Poland, Supraśl 2005; Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005; Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006; The Orthodox Heritage. A FewAcademic Works about the History of the Orthodox Church in Poland, Supraśl 2007; Zaiys dziejów Prawosławia w Europie Środowo-Wschodniej, Lublin 2007; Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku, Białystok 2008; Праваслауная Беларусь, Беласток 2009; Summańusz dokumentów do dóbr supraskich, Białystok 2009; TheEaster Christian Tradition in Poland and its Neighbours, Białystok 2010; Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku, Białystok 2011; Sumariusz dokumentów dóbr supraskich, vol. II, Białystok 2011; Księga cudów przed ikoną Matki Bożej Waśkowskiej dokonanych, Białystok 2012; Судьбы Православной Церкви в Белоруссии и. в Польши, Люблин 2013; Я кахаохрощ кш pcxafJifłaoi] xąę idiOKX)joiaę r//ę Орвоёдфи EKK?iijaiaę xąę noXcoviaę 1939-1919, Białystok 2013; ЕкккцпкюхнсЦ Owiec oxa тхо?хо’1ка śóapij кол oi owemu eę avxcbv, Białystok 2013; O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl 2013; Misja metodiańska na ziemiach polskich do końcaXI wieku, Białystok 2013; Oi anapyŁę TCOV op0o5ó^cov a5eLcpoxijTcov атг|У floXtovta, Białystok 2014; Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, Białystok 2014; Białorusini na Podlasiu w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 1989-2011, Białystok 2014; Ks. Michał Bożeriano w i jego odpowiedź „Ludziom małym”, Białystok 2015; Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich, Białystok 2015; Subotnik iii Pominnik monasteru supraskiego, Białystok 2015; Hiyń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer i drukarz, Białystok 2016; Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, Część I. Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka, Białystok 2016; Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, Część II. Lata panowania Zygmunta Starego, Białystok 2017; Jerzy Konis- ski, biskup mohylewski, Białystok 2017; Pod opieką św. Antoniego Pieczerskiego, Odrynki 2018; Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, Białystok 2018.

 

Kategorie

Książki / Religie / Prawosławie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni