Okładka

Studia z Prawa Wyznaniowego. Tom 16/2013

Redaktor: prof. dr hab. Artur Mezglewski, Piotr Stanisz, Marta Ordon Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Dział: Teologia Format: 145x205 Stron: 398 Oprawa: miękka ISBN: ISSN: 2081-8882 INDEKS: RWK0376B38358
30,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

SPIS TREŚCI

Artykuły

Piotr Michalik,
Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA Future of Tax Exemptions for Churches in the Light of the Recent United States Supreme Court Decisions (summary)

Małgorzata Gałązka,
Odmowa przerwania ciąży a klauzula sumienia lekarza The Refusal of Abortion and Physician's Conscience Clause (summary)

Paweł Bednarski,
Przesłanki delibacji orzeczenia kościelnego we włoskim sądzie apelacyjnym
Conditions of Proceeding Concerning the Recognition of Ecclesiastical Decrees in the Italian Court of Appeal (summary)

Dariusz Walencik,
Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne
Foundations Established by Juridical Persons of the Roman Catholic Church in Poland and Pious Foundations (summary)

Grzegorz Gura,
Nadzór nad fundacjami kościelnymi w Polsce
Supervision over the Church Foundations in Poland (summary)

Jerzy Nikołajew,
Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce
Minimum Rules and the European Prison Rules vs. the Prisoners' rights to Freedom of Conscience and Religion in Poland (summary)

Katarzyna Krzysztofek,
Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w. Men's Sodalities in Kraków at the turn of the 19th and 20th centuries (summary)

Marek Plisiecki,
Instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego Church Institutions as Public Benefit Organizations (summary)

Katarzyna Więcek,
Nauczanie religii katolickiej w polskiej szkole publicznej w kontekście prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci - aspekty historyczne i wybrane aktualne problemy
The Teaching of Catholic Religion in Public School in the Context of the Parents Right to ensure their Children Religious Upbringing - Historical and Selected Current Issues (summary)

Robertas Pūkenis,
The Secularisation in Europe from Lithuanian Perspective Sekularyzacja w Europie z litewskiej perspektywy (streszczenie)

Aspekty prawne współpracy dyrektora szkoły publicznej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi Legal Aspects of the School of Public Cooperation with Churches and Religious Denominations (summary)

Beata Dobrowolska,
Sprzeciw sumienia w praktyce pielęgniarki i położnej. Analiza rozwiązań polskich i wybranych rozwiązań europejskich Conscientious Objection in the Practice of Nurses and Midwives. Analysis of Polish and Selected European Solutions (summary)

Mariola Drozd,
Prawo farmaceuty do sprzeciwu sumienia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Right of the Pharmacist to Conscientious Objection in Light of the Applicable of Legal Regulations (summary)

Paweł Kaleta,
Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa The Effectiveness of Entering into a Loan Agreement by Parish without the Bishop's Consent (summary)

Tomasz Sienkiewicz,
Administracyjnoprawne warunki ingerencji administracji publicznej w sposób korzystania z obiektów sakralnych Kościoła katolickiego wpisanych do rejestru zabytków Administrative and Legal Conditions of the Interference of the Public Service in the use of Religious Monuments of the Catholic Church listed in the Register of Historical Monuments (summary)

Inne pozycje - prof. dr hab. Artur Mezglewski