Powrót na poprzednią stronę

Szkoła Bractwa Cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w.

Szkoła Bractwa Cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w.

Marcin Mironowicz

Agencja Wydawnicza EkoPress 2018

ISBN: 978-83-62069-46-0
format: 165x235, stron: 150, oprawa: miękka

INDEKS: EKP0004B50078

Cena: 19,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Spis treści
Wstęp
Rozdział I.
Szkoły brackie w historiografii
Rozdział II.
Bractwa cerkiewne w Wilnie i ich działalność w XVI-XVIII wieku
Rozdział III.
Szkoła bractwa cerkiewnego w Wilnie
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp
Najnowsza literatura poświęcona szkolnictwu brackiemu w Wielkim Księstwie Litewskim ukazuje jego znaczenie w rozwoju kultury i oświaty wśród społeczności ruskiej. Literatura ta pomija jednak ścisłe powiązania szkół z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego z obszarami ziem ruskich Korony, a zwłaszcza Kijowem (Akademią Kijowsko-Mohylańska), Lwowem, Wołyniem (Akademią Ostrogską), Lublinem i Chełmem. Literatura naukowa mało uwagi zwraca na program nauczania, system organizacji szkół, proces dydaktyczny, wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, zwłaszcza w podręczniki. Nieliczni badacze piszą o tym, że w szkołach brackich wykorzystywany był system klasowo-lekcyjny, w którym dominowała katechizacja jako metoda wykładania. Metoda ta opierała się na pytaniach i odpowiedziach uczniów. Do tej pory nie zbadano wielu istotnych problemów funkcjonowania szkół brackich, jednym z nich było wprowadzenie do praktyki dydaktycznej organizacji przedstawień teatralnych, chórów i wprowadzenie do nauczania wykształcenia muzycznego. Ważnym postulatem badawczym jest zbadanie losów absolwentów szkół brackich, którzy stawali się wykładowcami, znanymi pedagogami, działaczami społeczno-politycznymi. Warto przypomnieć, że wykładowcami w szkołach brackich były tak znakomite postacie, cerkiewni i polityczni działacze, pisarze i polemiści jak: Stefan i Laurencjusz Zizani, Leoncjusz Karpowicz, Melecjusz Smotrycki, józef Bobrykowicz, Symeon Połocki i inni. W XVI-XVIII stuleciach prawosławne szkoły brackie odegrały ważną rolę w rozwoju oświaty na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i stanowiły główny element przeciwstawienia się szkolnictwu katolickiemu i protestanckiemu. Tego typu szkoły były utworzone i funkcjonowały w Brześciu (1591), Mohylewie (1590- 1592), Mińsku (1612), Połocku (1633), Wilnie i w innych miejscowościach. …

 

Kategorie

Książki / Religie / Prawosławie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni