Okładka

Teologia liturgii. Tom 11. Opera omnia

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Dział: Benedykt XVI Seria: Opera Omnia Format: 150x220 Stron: 704 Oprawa: twarda ISBN: 9788377023693 INDEKS: RWK0297B31853
75,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

Teologia liturgii jest pierwszym z zaplanowanych w systematycznym układzie 16 tomów Opera omnia Josepha Ratzingera, stanowiącym przekład oryginalnej niemieckiej edycji Gesammelte Schriften Wydawnictwa Herder. Rozpoczęcie edycji od tej księgi jest wyraźnym życzeniem Benedykta XVI, który chce poprzez liturgię ukazać niejako klucz do rozumienia wszystkich jego pism.
Prezentowana Teologia liturgii proponuje wędrówkę po niezwykle bogatej drodze rozpoznawania ducha komunikacji między światem ludzkim i boskim, wczytywania się w tę służbę i kult, aż po moment całkowitego oddania się na wzór jedynej w swoim rodzaju Ofiary Syna Bożego na krzyżu. Drogę tę cechuje prymat Boga, a w Jego perspektywie ukazuje się niepowtarzalne piękno każdego człowieka, a przez to i świata. Podstawowa hierarchia: Bóg - człowiek - świat wyznacza pewne ukierunkowanie na określony przez Stwórcę cel, jakim jest ostateczne zjednoczenie człowieka z Bogiem. Zachwianie tej hierarchii, wyrażające się w budowaniu świata bez Boga albo przeciw Bogu, wiedzie nieuchronnie do dramatu samego człowieka, do czego już, niestety, doprowadzały różne ideologie. Ratzinger - jako profesor, kardynał i papież - stoi ciągle na straży tego istotnego aksjomatu cywilizacji chrześcijańskiej, przez co Jego nauka jest nie tylko ze wszech miar uniwersalna, lecz także do głębi humanistyczna i personalistyczna. Ma ona na uwadze nie tyle kształt jakiejś teorii, ile konkretną osobę ludzką w ontycznej relacji do Boga. Chce przez to ukazać pełnię człowieka w obliczu Boga jako odwiecznej Prawdy, Dobra, Miłości i Piękna. Pełnia ta odsłania się w liturgii chrześcijańskiej rozumianej jako działanie Chrystusa i Jego Kościoła. W niej mówi do nas sam Logos - Boży Syn i przychodzi do nas, aby nas zjednoczyć ze sobą i z Bogiem Ojcem. W liturgii obecna jest bowiem cała historia zbawienia, dzieje poszukiwania Boga przez człowieka i przychodzenia Boga do człowieka.

I. Istota liturgii
1. Liturgia i życie: miejsce liturgii w rzeczywistości
2. Liturgia - kosmos - historia
3. Od Starego do Nowego Testamentu: podstawowy kształt liturgii chrześcijańskiej określony biblijną wiarą

II. Czas i przestrzeń w liturgii
1. Wstępne pytania o stosunek liturgii do przestrzeni i czasu
2. Święte miejsca - znaczenie budowli kościelnej
3. Ołtarz i kierunek modlitwy w liturgii
4. Przechowywanie Najświętszego Sakramentu
5. Święty czas

III. Sztuka a liturgia
1. Kwestia obrazów
2. Muzyka a liturgia

IV. Kształt liturgii
1. Obrządek
2. Ciało a liturgia
a) "Czynne uczestnictwo"
b) Znak krzyża
3. Postawy
a) Klęczenie - prostracja
b) Postawy stojąca i siedząca. Liturgia a kultura
4. Gesty
5. Głos ludzki
6. Szaty liturgiczne
7. Materia

V. Informacje bibliograficzne

CZĘŚĆ B
TYPOS - MYSTERIUM - SACRAMENTUM

I. Sakramentalne podstawy egzystencji chrześcijańskiej
1. Refleksje wstępne: kryzys idei sakramentalnej we współczesnej świadomości
2. Idea sakramentalna w historii ludzkości
3. Sakramenty chrześcijańskie
4. Sens sakramentów dzisiaj

II. O pojęciu sakramentu

CZĘŚĆ C
ŚWIĘTOWANIE EUCHARYSTII - ŹRÓDŁO I SZCZYT ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

I. Znaczenie niedzieli dla modlitwy i życia chrześcijaninav 1. O co chodzi?
2. Teologia dnia Pańskiego
3. Szabat a niedziela
a) Problem
b) Teologia szabatu
c) Synteza chrześcijańska
4. Zastosowania
a) Niedzielne liturgie bez kapłana
b) Kultura weekendu a chrześcijańska niedziela

II. Czy Eucharystia jest Ofiarą?
1. Postawienie problemu: stanowisko Lutra
2. Świadectwo nowotestamentalne
a) Teksty
b) Typ według Marka: starotestamentalna teologia ofiary
c) Typ według Pawła: profetyczna krytyka kultu
d) Wspólne centrum: idea zastępstwa
e) Kwestia uobecnienia

III. Problem transsubstancjacji i pytanie o sens Eucharystii
1. Tło problemu: zarzut reformatorów
a) Kalwin
b) Luter
2. Aktualna problematyka
a) Filozoficzny problem transsubstancjacji
b) Teologiczne znaczenie wypowiedzi

Recenzje
a) Do: Edward Schillebeeckx, "Die eucharistische Gegenwart. Zur Diskussion über die Realpräsenz" [Eucharystyczna teraźniejszość. Do dyskusji o realnej obecności] (Theologische Perspektiven), z języka niderlandzkiego przeł. Hugo Zulauf, Düsseldorf 1967
b) Do: Wilhelm Averbeck, "Der Opfercharakter des Abendmahls in der neueren evangelischen Theologie" [Ofiarniczy charakter Wieczerzy w nowszej teologii ewangelickiej] (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, 19), Paderborn 1967

IV. Eucharystia - centrum Kościoła
Przedmowa
1. Misterium paschalne jako źródło Eucharystii
2. Eucharystia: centrum Kościoła
3. O należytym celebrowaniu Eucharystii
4. Rzeczywista obecność Chrystusa w Sakramencie Eucharystii

V. Forma i treść celebracji eucharystycznej
1. Postawienie problemu: kategoria "formy"
2. Kształtowanie się Eucharystii w rozwoju Kościoła
3. Forma definitywna

Dodatek 1
Dodatek 2

VI. Kwestia struktury celebracji liturgicznej
1. Istota celebracji liturgicznej
2. Subiektywna zgodność z obiektywną istotą liturgii

VII. Eucharystia a misja
1. Rozważania wstępne o Eucharystii i misji
2. Teologia Krzyża jako warunek i podstawa teologii eucharystycznej 
3. Teologia eucharystyczna w Pierwszym Liście do Koryntian
a) 1 Kor 5,6: pascha chrześcijańska
b) 1 Kor 6,12-19: złączyć się z Panem
c) 1 Kor 10,1-22: jedno Ciało z Chrystusem, jednak nie magiczna pewność zbawienia
d) 1 Kor 11,17-33: ustanowienie Eucharystii i należyte jej celebrowanie
4. Męczeństwo, życie chrześcijańskie i posługa apostolska jako realne spełnienie Eucharystii
a) Męczeństwo jako proces stawania się Eucharystią chrześcijanina
b) Kult ukierunkowany na Logos - życie chrześcijańskie jako Eucharystia
c) Misja jako posługa liturgii kosmicznej
5. Refleksja końcowa: Eucharystia jako źródło misji

VIII. Eucharystia, komunia i solidarność
1. Eucharystia
2. Communio
3. Solidarność
4. Perspektywy: Eucharystia jako sakrament przemian

IX. "Zbudowani z żywych kamieni". Dom Boży i chrześcijański sposób czczenia Boga 
1. Biblijne orędzie o świątyni z żywych kamieni
a) Starotestamentalny korzeń
b) Spełnienie w Nowym Testamencie
2. Jak doszło do chrześcijańskiego budownictwa sakralnego?
3. Wnioski dla teraźniejszości

X. Problem kierunku celebracji
1. Uwaga dotycząca kierunku celebracji
2. Słowo wstępne do książki: Uwe Michael Lang, "Conversi ad Dominum - Zu Geschichte und Theologie der christlichen Gebetsrichtung" [Conversi ad Dominum - historia i teologia chrześcijańskiego ukierunkowania w modlitwie], 2003  XI. Kazania 1. Kwestia kultu i sakralności Eucharystii 2. Pan jest blisko w naszym sumieniu, w swoim słowie, w swej osobistej obecności i w Eucharystii. Homilia na podstawie Pwt 4,7 3. Stać przed Panem - iść z Panem - klęczeć przed Panem. Obchody uroczystości Bożego Ciała 4. Jakie znaczenie ma dla mnie Boże Ciało? Trzy rozważania CZĘŚĆ D TEOLOGIA MUZYKI KOŚCIELNEJ I. Teologiczne fundamenty muzyki kościelnej 1. Wprowadzenie: rzut oka na posoborowe dyskusje o muzyce kościelnej 2. Muzyka kościelna jako problem teologiczny w dziele Tomasza z Akwinu i jego autorytetów a) Kwestionowanie muzyki kościelnej przez teologiczne autorytety b) Powody i tło teologicznej krytyki muzyki c) Teologiczne podstawy muzyki kościelnej d) Pozytywne znaczenie teologicznej krytyki muzyki 3. Zakończenie: podstawowe zasady w obecnym kryzysie II. Obraz świata i człowieka w liturgii i jego wyraz w muzyce kościelnej  1. Pójść dalej niż sobór? Nowa koncepcja liturgii 2. Filozoficzna podstawa tej koncepcji i jej problematyczny charakter 3. Antropologiczny model liturgii kościelnej 4. Konsekwencje dla muzyki liturgicznej a) Uwagi podstawowe b) Uwagi do sytuacji aktualnej 5. Uwagi końcowe: liturgia, muzyka i kosmos III. "Będę Ci śpiewał wobec aniołów". Tradycja ratyzbońska a reforma liturgii 1. Liturgia ziemska i niebieska: wizja ojców 2. Rzut oka na posoborowe dyskusje o liturgii 3. Pytanie o istotę liturgii i o kryteria reformy 4. Podstawy i zadania muzyki w kulcie Bożym 5. Chór i wspólnota - kwestia języka 6. Pytania szczegółowe: Sanctus - Benedictus - Agnus Dei IV. Artystyczna transpozycja wiary. Teologiczne problemy muzyki kościelnej 1. Panorama problemów 2. Uzasadnienie obecności muzyki kościelnej w istocie liturgii V. "Bogu pięknie śpiewajcie". Biblijne podstawy muzyki kościelnej 1. Uwagi wstępne dotyczące sytuacji Kościoła i kultury 2. Werset psalmu jako zwierciadło biblijnych wskazań dla muzyki w kulcie Bożym 3. Recepcja biblijnych wskazówek w liturgicznym życiu Kościoła 4. Wnioski dla teraźniejszości a) Wbrew samoistnemu estetyzmowi b) Wbrew samoistnemu pragmatyzmowi pastoralnemu c) Otwartość na jutro w ciągłości wiary VI. Zawód muzyka kościelnego jako posługa liturgiczna i duszpasterska  CZĘŚĆ E DALSZE PERSPEKTYWY I. Liturgia - zmienna czy niezmienna? Pytania do Josepha Ratzingera II. Życie liturgiczne we wspólnotach piętnaście lat po soborze. Kazanie podczas Konferencji Episkopatu w Fuldzie III. Ku pamięci Klausa Gambera DYSKUSJA NAD "DUCHEM LITURGII" IV. Teologia liturgii 1. Definicja liturgii na Soborze Watykańskim II 2. Aktualna debata nad problemem ofiary 3. Teologia ofiary i liturgii V. Bilans i perspektywy 1. Duchowa i historyczna fizjonomia ruchu liturgicznego 2. Problem rzymskich rytów w rycie rzymskim 3. "Reforma reformy" 4. Przyszłość Mszału św. Piusa V VI. Odpowiedź na list otwarty Oliviera Bauera VII. Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Retrospekcja i perspektywy 1. Było to czterdzieści lat temu 2. Definicja istoty liturgii w tekście soborowym 3. Podstawowe kategorie reformy: zrozumiałość, uczestnictwo, prostota a) Zrozumiałość b) Uczestnictwo c) Prostota VIII. Organiczny rozwój liturgii IX. "Wzbudź Twą potęgę i przyjdź".Kazanie adwentowe wygłoszone w katedrze trewirskiej 4 grudnia 2003 roku na temat następujących tekstów Pisma: Iz 26,1-6; Ps 118; Mt 7,11-27 DODATEK Od wydawcy I. Uwagi do "Opera omnia" II. Uwagi do XI tomu Część A Część B Część C Część D Część E Informacje bibliograficzne Część A: Duch liturgii Część B: Typos - mysterium - sacramentum Część C: Celebracja Eucharystii - źródło i szczyt życia chrześcijańskiego Część D: Teologia muzyki kościelnej Część E: Dalsze perspektywy Dyskusja nad "Duchem liturgii" Cytaty z Pisma Stary Testament Nowy Testament Indeks osobowy

Pozostałe książki z tej serii

Inne pozycje - Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Okładka %
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
39,90 zł 35,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
54,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
39,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
10,70 zł
Okładka %
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
23,90 zł 22,50 zł
Okładka %
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
36,90 zł 34,50 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
128,00 zł
49,99 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
36,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
44,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
85,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
85,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
34,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
34,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
7,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
29,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
24,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
34,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
142,00 zł
Okładka
Kardynał Robert Sarah, Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
27,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
34,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger, Angela Ambrogetti
29,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
20,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
39,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
55,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
60,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
44,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
29,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
55,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
55,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
75,00 zł
7,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
29,90 zł
50,00 zł
Okładka
Peter Seewald, Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
39,90 zł
50,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
146,00 zł
65,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
60,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
6,00 zł
100,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
12,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
9,50 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
11,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
10,50 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
21,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
5,00 zł
Okładka
św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła, Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
25,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
4,90 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
23,00 zł
Okładka
Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger
4,00 zł