Nowości

Okładka
Anna Duman
Depresja to poważna, potencjalnie śmiertelna choroba. Charakteryzuje się między innymi obniżeniem nastroju, ciągłym zmęczeniem, osłabieniem koncentracji, problemami ze snem i apetytem, izolacją społeczną oraz całkowitym brakiem nadziei na lepsze jutro

Pamiętaj: nie musisz się tak czuć! Depresję się leczy. Możesz sobie pomóc, korzystając z porady specjalisty, który przepisze ci leki bądź skieruje cię na terapię. Nie musisz tej trudnej drogi pokonywać samotnie.

O czym jest ta książka? To nie tylko rozprawa na temat objawów i leczenia depresji, lecz także (a może przede wszystkim) praktyczny poradnik o tym, gdzie szukać pomocy, dlaczego nie trzeba bać się wizyty u psychiatry, czego oczekiwać po terapii, jak rozmawiać z osobami chorymi na depresję, jak mówić o swoich uczuciach i obawach. Pomoże tym, którzy borykają się z chorobą osobiście lub próbują wesprzeć bliskiego, który cierpi na depresję.
39,99 zł
39,99 zł
Okładka
Krótkie zdania wyjęte z pism Ojców Świętych

Bł. Dydak z Kadyksu (1743–1801): hiszpański kapucyn, ognisty ewangelizator, kilkukrotny doktor honoris causa, autor ok. 90 dzieł katolickich. Ze względu na zmysł kaznodziejski i talent teologiczny nazywany „zmartwychwstałym Akwina- tą”, „Janem Chryzostomem XVIII wieku” – a niekiedy nawet „drugim świętym Pawłem”.

W tej drobnej książeczce bł. Dydak obiera jednak skromną rolę redaktora, oddając głos innym – równie, a może i bardziej – znamienitych ludziom Kościoła.

Mamy zatem:

- błogosławionego redaktora,
- świętych autorów, a także
- Przenajświętszą Ofiarę w centrum.
13,00 zł
13,00 zł
Okładka
o. Atanazy Maria Wojtal
W związku z jubileuszem osiemsetlecia otrzymania stygmatów przez św. Franciszka (17 września 1224-2024) ukazuje się cenny esej im poświęcony, będący owocem badań, medytacji, a przede wszystkim modlitwy. Autor jest franciszkaninem, który przeżywa swoje powołanie kapłańskie w świetle całkowitego i bezgranicznego poświęcenia się Niepokalanej, dlatego w tajemnicy Maryi, związanej z Chrystusem Odkupicielem, dostrzega i kontempluje także tajemnicę stygmatów św. Franciszka, znaku jego upodobnienia się do Męki Chrystusa. Szczególne nabożeństwo św. Franciszka do „Dziewicy uczynionej Kościołem” jest kluczem do zrozumienia tego upodobnienia.

Jubileusz stygmatów św. Franciszka powinien stać się dla wszystkich bodźcem do podjęcia intensywniejszego życia duchowego, podtrzymywanego wiarą w zbawczą wartość cierpienia ofiarowanego dla miłości Bożej, w zjednoczeniu z Chrystusem - który w każdej Mszy Świętej odnawia swoją zbawczą ofiarę - oraz z Maryją Współodku-picielką. Ona jest drogą najłatwiejszą, najpewniejszą i najpiękniejszą, jaka pozwala nam dotrzeć do „pełnej dojrzałości Chrystusa” (Ef 4,13), ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla zbawienia świata (św. Jan Paweł II, 402.1998) i dla naszego wiecznego szczęścia. Athanasius Schneider biskup pomocniczy archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
br. Krzysztof Dzido OFMConv
Br. Krzysztof Dzido, zachęcony przez czytelników i przełożonych, przygotował następny tom anegdot i zabawnych sytuacji zebranych z franciszkańskich wspólnot. I w ten to sposób powstał drugi tom Kawałków śmiechu.

W życiu zakonnym nowicjat to okres, w którym kandydaci do zakonu zapoznają się z zasadami życia klasztornego, przywdziewają zakonny strój czyli habit, oraz poznają duchowość Zakonu, praktykując intensywne życie modlitwy. Rytm dnia uzupełnia fizyczna praca, studium oraz sport i rekreacja. Bracia nowicjusze, będąc na ogół ludźmi młodymi, mają wiele ciekawych pomysłów, wykraczających często poza standardy codzienności. Właśnie o tych pomysłach i zabawnych zdarzeniach traktuje niniejszy tomik. Druga część tego tomu zawiera również kilkanaście anegdot z życia innych starszych zakonników.
16,00 zł
16,00 zł
Okładka
o. Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv
Pragnę podzielić się z wami bogactwem treści o naszej najukochańszej Matce Maryi, aby zachęcić do poznawania Niepokalanej za wzorem św. Maksymiliana i ukochania Jej miłością bezgraniczną.

Św. Maksymilian Kolbe powiedział, że sprawą Niepokalanowa jest „sprawa Niepokalanej”. Temu zadaniu poświęcił się bezgranicznie aż po śmierć męczeńską. Często sam na kolanach w pokornej modlitwie zgłębiał prawdę o Niepokalanej i w duchowym uniesieniu wołał: „Kim jesteś, o Niepokalana?!”. Jako jedną z prostszych form poznania Maryi o. Kolbe zalecał, by codziennie przynajmniej przez pięć minut przeczytać coś o Niepokalanej.

Wychodząc naprzeciw tej propozycji, pragnę wam w tym dopomóc, podając krótkie treści o Matce Bożej do rozważania. Czytając różne pozycje wspaniałych autorów duchownych i świeckich, natrafiałem na piękne myśli o Matce Bożej. Nie chcąc zatrzymywać ich tylko dla siebie, dzielę się nimi. Widocznie sama Niepokalana tego pragnęła, skoro takie zadanie zostało mi zaproponowane.

Niech te maryjne myśli pobudzą wasze serca do jeszcze większej miłości Jezusa i Maryi oraz zachęcą do jeszcze pięk­niejszego życia. Jeśli pomogą przynajmniej jednej osobie, to będę bardzo zadowolony i będę mógł powiedzieć, że warto było się trochę potrudzić. A więc wszystko dla Niej – Niepokalanej!

Maryjo, prowadź nas! Szczęść Boże!

Mirosław M. Adaszkiewicz z Niepokalanowa
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Engelbert Grau OFM, o. Kajetan Esser OFM
„Cokolwiek człowiek ma, ma od Boga, i wszelkie dobro, na które może wskazać w sobie i swoich uczynkach, nie należy do niego, a jedynie do Boga, źródła wszelkiego dobra (por. Jk 1, 16n.).

Dlatego Franciszek powtarza niezmordowanie, że wszelkie dobro mówi i czyni przez nas Bóg. Do Niego należą wszystkie nasze dobre uczynki, do nas – jedynie grzechy. Człowiek prawdziwie ubogi jest świadom we wszystkim swego niezasłużonego obdarowania. [...]

Franciszek, prawdziwy miłośnik ubóstwa, żywi najgłębsze przekonanie, że człowiek jest przed Bogiem tylko żebrakiem”.

(fragment rozdziału IX)
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Szymon Niezgoda OP
„Każde spotkanie z Ojcem Szymonem było dla mnie źródłem nowego natchnienia do modlitwy i pracy apostolskiej. Duchowość dominikańska wypowiedziana gorliwością misjonarza, wielkie umiłowanie Matki Najświętszej i apostolskie szlaki z różańcem w ręku wypełniły to Życie, które Pan w tych dniach odwołał do siebie. Ojciec Szymon zabrał do wieczności pełne naręcze zasług.

Miałem szczęście być w Rzymie tuż obok Ojca Świętego, gdy podpisywał List apostolski Rosarium Virginis Mariae. Wtedy przyszła mi na myśl postać Ojca Szymona. Pomyślałem, ile nowego materiału do przemyśleń będzie miał ten niezmordowany Kaznodzieja, który tak chętnie dzielił się swoją wiarą w czasie spotkań rekolekcyjnych”.

(Z listu Jego Eminencji ks. bp. Stanisława Stefanka do o. Stanisława Obary OP, przeora konwentu Wniebowzięcia NMP w Borku Starym, po śmierci o. Szymona Niezgody OP)
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Zbiór modlitw do Najdroższej Krwi Chrystusa - nowenny, litanie, akty strzeliste, modlitwy w różnych intencjach. Wedle legendy uroczystość poświęcona Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z cenną relikwią przechowywaną w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie. Według tradycji miał to być skrawek płaszcza setnika, który przebił włócznią bok ukrzyżowanego Chrystusa, żeby upewnić się o Jego śmierci. Żywym nabożeństwem do Krwi Jezusa Chrystusa wykazywało się wielu świętych średniowiecznych. W XIX wieku zyskało ono nie tylko aprobatę władz kościelnych, ale też ogromną popularność wśród wiernych. Jest niezrównaną lekcją niezachwianej wiary przenikniętej nadzieją.
26,90 zł
26,90 zł
Okładka %
Guillelmus Petri de Godino
Wydanie łacińskie. Prezentowany tom zawiera III i IV księgę Thomasiny. Łącznie z tomem obejmującym księgę I i II stanowią pierwszą kompletną edycję tego dzieła powszechnie uznawanego za kluczowe dla narodzin i rozwoju szkoły tomistycznej w późnośredniowiecznej teologii i filozofii. Tekst ten powstał na samym początku XIV wieku, a jego autorem jest Wilhelm z Godino OP (†1336) – dominikanin, profesor teologii na Uniwersytecie Paryskim, który otrzymał kapelusz kardynalski i wziął udział w wielu istotnych przedsięwzięciach – na przykład w procesie beatyfikacyjnym Tomasza z Akwinu i śledztwie dotyczącym ortodoksyjności nauczania Piotra Jana Olivi. Jego najsłynniejszym dziełem jest Tractatus de causa immediata ecclesiasticae potestatis, będący apologią papieskiej supremacji. Thomasina stanowi komentarz do Sentencji Piotra Lombarda i obejmuje szeroki zakres kwestii uznawanych za istotne w uniwersyteckim wykładzie z teologii systematycznej. Bazuje na pracach Tomasza z Akwinu, a zwłaszcza na jego Scriptum super Sententias i Summa theologiae. Dzieło Wilhelma z Godino powstało w szczególnym momencie, mianowicie zaraz po okresie debat wokół poglądów Tomasza z Akwinu i ich krytyki – w dyskusje te byli zaangażowani wpływowi autorzy ostatniej ćwierci XIII wieku, czyli Idzi Rzymianin, Henryk z Gandawy i Wilhelm z La Mare. Tak więc Thomasina zrodziła się jako próba zdefiniowania i zrekonstruowania rdzenia Tomaszowej teologii po fali krytycyzmu ze strony wcześniejszego pokolenia myślicieli. W środowisku dominikańskim Thomasina aż do końca średniowiecza służyła jako podręcznik teologii, prezentujący właściwą interpretację myśli intelektualnego mistrza Zakonu Kaznodziejskiego. Wydanie to zawiera tekst oryginalny Thomasiny w języku łacińskim przygotowany przez prof. dr. hab. Mikołaja Olszewskiego oraz ks. dr. Mirosława Socałę SDS na podstawie zachowanych rękopisów zgodnie z wymogami edytorstwa naukowych tekstów średniowiecznych. Zaopatrzone w bogaty aparat naukowy zarówno filologiczny jak i historyczny, uwzględnia odniesienia do źródeł przywoływanych w tym dziele.
64,90 zł 59,99 zł
64,90 zł 59,99 zł
Okładka %
Guillelmus Petri de Godino
Wydanie łacińskie. Prezentowany tom zawiera I i II księgę Thomasiny. Łącznie z tomem obejmującym księgę III i IV stanowią pierwszą kompletną edycję tego dzieła powszechnie uznawanego za kluczowe dla narodzin i rozwoju szkoły tomistycznej w późnośredniowiecznej teologii i filozofii. Tekst ten powstał na samym początku XIV wieku, a jego autorem jest Wilhelm z Godino OP (†1336) – dominikanin, profesor teologii na Uniwersytecie Paryskim, który otrzymał kapelusz kardynalski i wziął udział w wielu istotnych przedsięwzięciach – na przykład w procesie beatyfikacyjnym Tomasza z Akwinu i śledztwie dotyczącym ortodoksyjności nauczania Piotra Jana Olivi. Jego najsłynniejszym dziełem jest Tractatus de causa immediata ecclesiasticae potestatis, będący apologią papieskiej supremacji. Thomasina stanowi komentarz do Sentencji Piotra Lombarda i obejmuje szeroki zakres kwestii uznawanych za istotne w uniwersyteckim wykładzie z teologii systematycznej. Bazuje na pracach Tomasza z Akwinu, a zwłaszcza na jego Scriptum super Sententias i Summa theologiae. Dzieło Wilhelma z Godino powstało w szczególnym momencie, mianowicie zaraz po okresie debat wokół poglądów Tomasza z Akwinu i ich krytyki – w dyskusje te byli zaangażowani wpływowi autorzy ostatniej ćwierci XIII wieku, czyli Idzi Rzymianin, Henryk z Gandawy i Wilhelm z La Mare. Tak więc Thomasina zrodziła się jako próba zdefiniowania i zrekonstruowania rdzenia Tomaszowej teologii po fali krytycyzmu ze strony wcześniejszego pokolenia myślicieli. W środowisku dominikańskim Thomasina aż do końca średniowiecza służyła jako podręcznik teologii, prezentujący właściwą interpretację myśli intelektualnego mistrza Zakonu Kaznodziejskiego. Wydanie to zawiera tekst oryginalny Thomasiny w języku łacińskim przygotowany przez prof. dr. hab. Mikołaja Olszewskiego na podstawie zachowanych rękopisów zgodnie z wymogami edytorstwa naukowych tekstów średniowiecznych. Zaopatrzone w bogaty aparat naukowy zarówno filologiczny jak i historyczny, uwzględnia odniesienia do źródeł przywoływanych w tym dziele. Całość poprzedzona jest anglojęzycznym wprowadzeniem autorstwa prof. dr. hab. Mikołaja Olszewskiego oraz ks. dr. Mirosława Socały SDS.
69,90 zł 64,99 zł
69,90 zł 64,99 zł
Okładka %
św. Tomasz z Akwinu
Dlaczego Bóg – doskonały, absolutnie spełniony, autarkiczny i suwerenny – przyjął ludzkie ciało, przeszedł przez mękę i śmierć? To jedno z zasadniczych pytań teologii chrześcijańskiej – pytanie, które fascynowało teologów wszystkich epok.

Św. Tomasz z Akwinu również zajmuje się tym fundamentalnym zagadnieniem. Pyta o to, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, zastanawiając się nad „odpowiedniością” (convenientia) wcielenia.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że inkarnacja jest dla Boga raczej czymś w najwyższym stopniu „nieodpowiednim” (inconveniens). O takiej „nieodpowiedniości” wcielenia będą przecież przekonywać wyznawcy zarówno judaizmu, jak i islamu. Chrześcijaństwo jednak upiera się, że tak właśnie się stało: Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało obciążone słabościami i śmiercią. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg zdecydował się na tak radykalny krok, nie jest więc tylko jakąś spekulatywną grą teologiczną, ale poszukiwaniem sensu czegoś chrześcijaństwu najwłaściwszego – prawdziwego proprium, które odróżnia chrześcijan od wyznawców wszystkich innych religii, nawet tych najbardziej pokrewnych. Wśród niezliczonych odpowiedzi na pytanie: „dlaczego Bóg stał się człowiekiem?” (cur Deus homo?), które pojawiły się w historii teologii chrześcijańskiej Wschodu i Zachodu, za jedną z najważniejszych uznaje się właśnie odpowiedź Akwinaty. Św. Tomasz wielokrotnie powracał do tego tematu, jednak w sposób najdojrzalszy i najbardziej reprezentatywny uczynił to w pierwszej kwestii trzeciej części Summa theologiae.
44,90 zł 42,00 zł
44,90 zł 42,00 zł
Okładka %
Jerzy Wiesław Gogola OCD
Święta Teresa z Ávili (1515–1582) jest nazywana przez cały Karmel na świecie po prostu Matką. Chodzi tu oczywiście o macierzyństwo duchowe. W przypadku św. Teresy mamy bowiem do czynienia wprost z fenomenem kobiety. Jej przesłanie duchowe dobrze streszcza napis wyryty na statui w watykańskiej bazylice: „Mater spiritualium” („Matka osób prowadzących życie duchowe”). Kościół zawdzięcza Teresie od Jezusa tak wiele, że przełamał wielowiekowe opory i po ponownym zbadaniu sprawy nadał jej – jako pierwszej kobiecie w historii chrześcijaństwa – tytuł doktora Kościoła powszechnego. Fundament jej dzieła pisarskiego, na które składają się cztery księgi oraz listy, stanowi osobiste doświadczenie Boga. Ono jest zarazem źródłem jej kolejnego wielkiego dzieła, jakim są fundacje klasztorów karmelitanek bosych. To głównie do karmelitanek kierowała swoje pisma. Jednak doktryna w nich zawarta jest tak uniwersalna, że współczesny czytelnik nawet nie zauważa, że pierwszymi adresatkami były zakonnice. Prezentowana książka składa się z powstałych w ciągu wielu lat artykułów, a także specjalnie dopisanych obecnie wprowadzeń i wyjaśnień. Wszystkie dawne teksty zostały przeze mnie przejrzane i niekiedy gruntownie przepracowane z nadzieją, że staną się dobrym wprowadzeniem do pism Wielkiej Mistyczki Karmelu.

Jerzy W. Gogola OCD
19,90 zł 18,90 zł
19,90 zł 18,90 zł
Okładka %
Richard Rohr OFM
w sprzedaży po 31 lipca

Co mają ze sobą wspólnego przesłanie Chrystusa i Program Dwunastu Kroków?
Czy grzech jest rodzajem uzależnienia?
Co to znaczy„oddychać pod wodą”?

Po raz kolejny Richard Rohr towarzyszy nam w fascynującej podróży w głąb siebie samych. By ją odbyć, trzeba zrobić tylko i aż tytułowych „dwanaście kroków”, które prowadzą do duchowego przebudzenia. Podążając drogą paradoksów, na której poddajemy się, aby zwyciężyć, umieramy, aby żyć, i oddajemy, aby zatrzymać, stopniowo zbliżamy się do wolności i szczęścia.

Rohr zachęca nas, żebyśmy zweryfikowali swoje dotychczasowe życiowe pewniki i przyjrzeli się motywacjom, które nami kierują. Chce, byśmy z odwagą spojrzeli na siebie w świetle prawdy. Przypomina, że Chrystus kocha nas nie dlatego, że się zmieniamy – kocha nas, byśmy mogli się zmienić; chce nas uzdrowić i tchnąć w nas oddech nowego życia.
46,90 zł 44,00 zł
46,90 zł 44,00 zł
Okładka
W 2023 roku bohaterem sympozjum naukowego organizowanego corocznie z okazji przyznania przez wydawnictwo i kwartalnik „Homo Dei” nagród „Pro Redemptione” dla kapłanów, którzy na różne sposoby wyróżniają się pracą duszpasterską lub naukową, był papież Benedykt XVI, jeden z najwybitniejszych teologów drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Jego myśl i dzieło wpłynęły na rozwój współczesnej kultury, dialog ekumeniczny oraz dialog międzyreligijny. Był także wielkim nauczycielem i bezkompromisowym obrońcą wiary, a jego dorobek inspiruje wielu chrześcijan na całym świecie. Zaproszeni prelegenci i autorzy zaprezentowali różnorodne aspekty życia i działalności naukowej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Do tych wystąpień dołączono wybór jego wypowiedzi zamieszczanych w kwartalniku przez osiem lat pontyfikatu.
34,00 zł
34,00 zł
Okładka
Wojciech Kułak SDB
Ta broszura nie jest analitycznym wyjaśnieniem słynnego snu Świętego Jana Bosko, który miał w wieku dziewięciu lat. Dzielę się raczej moimi osobistymi refleksjami, które nasunęły mi się podczas kolejnej jego lektury. Zauważyłem wiele powiązań, które uznałem za ważne i warte podkreślenia. Skupiłem się przede wszystkim na śniącym chłopcu, który otrzymał bardzo konkretne zadania na przyszłość. Nie przywołuję onirycznego obrazu zwierząt, ponieważ wydaje mi się oczywisty i szeroko komentowany. Zdecydowanie szerzej mógłbym napisać o Konwikcie Kościelnym jako o bardzo ważnym miejscu, w którym ksiądz Bosko zdobywał duszpasterską mądrość. Wymagałoby to jednak opisania historii tej jakże ważnej, nie tylko dla diecezji turyńskiej, instytucji. Chciałem położyć akcent na spełnienie się snu, dlatego przywołałem konkretne wydarzania i ludzi. Tytuł nawiązuje zatem wprost to tajemniczych słów: „W swoim czasie wszystko zrozumiesz”, które Janek usłyszał pod koniec snu.

W refleksji tekst snu, zaczerpnięty ze Wspomnień Oratorium (Wydawnictwo Salezjańskie, 2023, s. 14-17) i wyróżniony szarym kolorem, przeplata się z moim rozważaniem. Za końcu dodałem wnioski. Starałem się w nich pokazać, że przesłanie, które otrzymał dziewięcioletni Jan Bosko, śmiało możemy przenieść do naszego życia.

(wprowadzenie autora)
9,90 zł
9,90 zł
Okładka
We wrześniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Franciszek Kucharczak, teolog i historyk Kościoła, felietonista, dziennikarz „Gościa Niedzielnego” i serwisu gosc.pl, autor m.in. książki „Bóg lubi tych, którzy walczą. O męskości, powołaniu i mocy modlitwy”;

- modlitwy wiernych przygotowane przez siostry niepokalanki z Szymanowa;

- tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Adam Kowalski, organista w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, odpowiada na pytanie: „W niektórych parafiach można się spotkać z praktyką «wirtualnego organisty». Czy to odpowiedź na braki kadrowe i szukanie oszczędności, czy jednak nadużycie liturgiczne?”;

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia wprowadzenie do cyklu tekstów poświęconych liturgii obrządków wschodnich. „W ciągu pierwszych ośmiu stuleci Wschód – zaznacza autor – był w centrum rozwoju chrześcijańskiej teologii i liturgii. To na Wschodzie odbyło się pierwszych siedem soborów powszechnych Kościoła (osiem, wliczając Sobór Konstantynopolitański IV z 869/870, uznawany w prawosławiu za synod lokalny). Spojrzenie wielu dzisiejszych rzymskich katolików na tradycje i liturgie wschodnie jako na dziwny folklor, powstały na marginesie życia Kościoła, jest błędne i wynika z niewiedzy”.
12,00 zł
12,00 zł
Okładka
W Kalendarzu Maryjnym na 2025 rok zamieściliśmy obrazy, które pomogą na nowo przeżyć prawdę o Wniebowzięciu Maryi. Właśnie w tym roku przypada 75. rocznica ogłoszenia przez papieża Piusa XII dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Papież w 1950 r., po uprzedniej konsultacji z biskupami Kościoła katolickiego na całym świecie, zawarł treść dogmatu w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus.

Obok ilustracji publikujemy teksty z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz z książki abp. Stanisława Budzika pt. Kocham dzieło Ducha Świętego, która jest trzecią częścią Spotkań z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Zamieszczone w kalendarzu cytaty poświęcone Maryi są cenną nauką wiary dla każdego chrześcijanina.

Kalendarium ma czytelną szatę graficzną. Wyraźnie są zaznaczone uroczystości, święta i wspomnienia liturgiczne oraz dni wolne od pracy. W znalezieniu perykop do modlitewnego rozważania słowa Bożego w niedziele, uroczystości i święta pomogą sigla biblijne, a w odmawianiu brewiarza – numery tygodni obowiązujących w danym czasie w liturgii godzin. Ponadto wyróżnione są pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz dni, w których obowiązuje post.
12,00 zł
12,00 zł
Okładka
Tymoteusz Filar
Bóg nie powołał nas do tego, byśmy siedzieli z założonymi rękami i trwali w marazmie. Powołał nas, abyśmy byli odpowiedzią na ciemność i kryzysy tego świata. Kiedy nauczymy się patrzeć Jego oczami, możemy być ludźmi, którzy dzięki Bożej łasce są nie do zatrzymania.

Ale czy naprawdę szczerze wierzysz, że tak samo, jak Bóg pojawił się w historii Abrahama i przyniósł błogosławieństwo wielu narodom, czy też w historii Maryi, Mojżesza, św. Piotra, św. Franciszka, świętych w całej historii Kościoła, może pojawić się w twojej historii?
43,90 zł
43,90 zł
Okładka
Agnieszka Wielgus
Złość jest jedną z trudnych emocji, dobrze znaną już nawet małemu dziecku. Niezależnie od stopnia dojrzałości naszej osobowości czy inteligencji nierzadko konfrontujemy się z różnymi stereotypami, nawet tymi psedoreligijnymi, dotyczącymi złości i pokrewnych jej emocji (gniewu, irytacji, wściekłości, nienawiści), kiedy ignorujemy ich źródła, zabraniamy sobie ich wyrażania, bojąc sie skrzywdzenia innych lub popełnienia grzechu.

W tej sesji, łączacej elementy psychologii i duchowości ignacjańskiej, będzie mowa o źródłach złości, stereotypach na jej temat i takich sposobach jej wyrażania, jakie ani nam, ani innym ludziom nie powinny szkodzić.
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
Modlitewnik zawiera historię relikwii Najświętszej Krwi Chrystusa oraz Cudów Eucharystycznych, naukę papieską na temat kultu, a także dawne i współczesne teksty modlitw: Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej, Modlitwę zanurzenia we Krwi Chrystusa, Nowennę oraz Litanię, a także Różaniec, czyli Koronkę o Krwi Przenajdroższej Chrystusa Pana.
11,00 zł
11,00 zł