Nauki biblijne

Okładka
ks. Antoni Tronina
Antoni Tronina, biblista i orientalista, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1978-1980 uzyskał licencjat nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Odbył szereg podróży naukowych po Bliskim Wschodzie. Jest współtwórcą Biblii Lubelskiej, Biblii Paulińskiej i Nowego Komentarza Biblijnego oraz autorem obszernych komentarzy do Księgi Kapłańskiej, Hioba, Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik, a także adnotowanych przekładów tekstów znad Morza Martwego i licznych apokryfów Starego Testamentu. Wydał również tom przekładów apokryfów syryjskich i Księgę Kapłańską z Targumu Neofiti oraz epos o Gilgameszu i babiloński mit o stworzeniu (Enuma Elisz). Opublikował podręczniki do języka ugaryckiego i syryjskiego. W sumie ogłosił drukiem 53 książki (w tym 15 w The Enigma Press) i zamieścił w czasopismach i księgach pamiątkowych ponad pięćset artykułów, recenzji itp. Książka stanowi wprowadzenie do przekładu wszystkich biblijnych tekstów z Pustyni Judzkiej, omawia ich problematykę oraz kwestię tworzenia się kanonu Biblii Hebrajskiej. Zasadnicza część opracowania to opis i klasyfikacja wszystkich rękopisów hebrajskich, aramejskich i greckich, łącznie z zalążkiem zbioru pism„ deuterokanonicznych”, które także są reprezentowane w bibliotece z Qumran i z okolicznych grot odkrytych na zachodnim brzegu Morza Martwego. Czytelnik trzymuje tu wyczerpujący przegląd stanu badań nad „Biblią z Qumran” prowadzonych nieprzerwanie od roku 1948
80,00 zł
80,00 zł
Okładka %
Maria Miduch
Słowo Boże jest dostępne dla każdego

Nie wiesz, od czego zacząć lekturę Pisma Świętego? Trudno ci się zmotywować? Czujesz się zagubiony, trafiając na trudne, niekiedy sprzeczne ze stanem dzisiejszej wiedzy o świecie teksty? Zastanawiasz się, co kryje się za twoim postanowieniem czytania codziennie chociażby kilku zdań napisanych przed tysiącami lat? Czy chodzi o wiedzę czy też pragniesz lepiej poznać Boga?

Maria Miduch, doświadczona biblistka i teolożka, krok po kroku prowadzi nas przez lekturę Biblii. Daje wskazówki, jak właściwie, skutecznie, z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem czytać Pismo Święte. Pomaga też w odkrywaniu głębi duchowej oraz radości, jaką niesie z sobą znajomość tej świętej księgi, poznawanie oraz doświadczenie Boga tu i teraz.
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka %
ks. Mauro Orsatti
Czemu zatrważamy się, czytając psalmy, w których odnajdujemy złorzeczenia? Czemu "Maryja nie znała męża", choć była zaślubiona Józefowi? Czemu Biblia wciąż nazywa nas owcami, które zdają nam się bezmyślne i bezwolne, choć Jezus mówi, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi?

Czy Biblia jest niekonsekwentna? Czy spisali ją ludzie nieuważni, niedbali? Czemu nie rozumiemy tak wielu porównań, odniesień, przekazów?

O języku Biblii, odniesieniach kulturowych, tradycji, zmaganiach tłumaczy, znawców kultury, historii i teologii. Fascynujący przewodnik po meandrach Biblii, który zdumiewa, zaskakuje i szeroko otwiera nam oczy na zupełnie dla nas nieoczywiste oczywistości. Kto pyta nie błądzi, kto czyta - ten wie! Zachęcamy do lektury. Książka NAPRAWDĘ dla każdego!
32,00 zł 29,99 zł
32,00 zł 29,99 zł
Okładka %
Juan Luis Caballero
Celem tego podręcznika jest dostarczenie niezbędnych wskazówek, ułatwiających pierwszą lektury owych pism, zrozumienie ich treści oraz leżącej u ich podstaw teologii. Z takiej perspektywy Juan Luis Caballero omawia strukturę formalną i zawartość listów Pawłowych. Podstawą jego dociekań jest postać tekstów, która przetrwała do naszych czasów. Każde z pism zostało poddane analizie według następującego schematu: okoliczności powstania listu, jego struktura i treść, płynące z niego nauczanie. Listy omawiane są w kolejności ich napisania, która różni się od porządku, jaki znamy z lektury Pisma Świętego. Ostatni rozdział przedstawia całościową wizję głównych wątków teologii św. Pawła.
38,00 zł 36,50 zł
38,00 zł 36,50 zł
Okładka
Zeszyt 53 "Kręgu Biblijnego" składa się z czterech części. W centrum uwagi pierwszej znalazły się wydarzenia, które miały miejsce po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, aż po Jego modlitwę w Ogrojcu. Współczesne omówienie odnoszących się do nich perykop z Ewangelii według św. Łukasza zostały - jak zwykle - pogłębione odpowiednimi wyimkami z pism ojców Kościoła. Część druga przybliża czytelnikom jedno z najmłodszych świąt żydowskich - święto Purim, a także dwie ważne postacie biblijne: ze Starego Testamentu - Rut Moabitkę, a z Nowego - Tomasza Apostoła. W części trzeciej poza prezentacją sylwetki pierwszego wybitnego egzegety łacińskiego, św. Hilarego z Poitiers, znalazły się także refleksje na temat relacji między liturgią a nową ewangelizacją. W części czwartej zostanie przypomniany ciekawy esej o specyfice modlitwy Hioba.
25,90 zł
25,90 zł
Okładka
Św. Grzegorz z Elwiry
Epithalamium sive Explanatio in Canticis Canticorum (dalej: De Epithalamio) Grzegorza z Elwiry (IV w.) uważane jest za najstarszy komentarz do Pieśni nad pieśniami napisany po łacinie, który przetrwał do naszych czasów. Starsze komentarze: Wiktoryna z Patawii (250–303) i Retycjusza z Autun (IV w.) zaginęły. Dzieło dotychczas nie było tłumaczone na język polski, tym samym niniejsza książka jest udostępnieniem polskiemu czytelnikowi tego tekstu w postaci przekładu. Został on poprzedzony wprowadzeniem do lektury i towarzyszą mu komentarze, które zawierają uwagi filologiczne oraz konieczne objaśnienia rzeczowe. We wprowadzeniu została przedstawiona postać jego autora: zaprezentowano świadectwa pisane potwierdzające historyczność betyckiego biskupa oraz omówiono wątpliwości związane z określeniem dat jego narodzin i śmierci. Osobny paragraf poświęcono jego rzekomej przynależności do sekty lucyferian. Po omówieniu spuścizny literackiej przeanalizowano kwestie związane z De Epithalamio, takie jak: zachowane manuskrypty, autorstwo dzieła i wątpliwości co do poprzedzającego je wstępu, istnienie dwóch redakcji tekstu oraz pochodzenie i brzmienie cytatów biblijnych przytaczanych w komentarzu. Zaprezentowano związek pomiędzy działalnością homiletyczną Grzegorza z Elwiry a stosowaną przez niego metodą egzegezy biblijnej, zaś w kolejnym punkcie uwagi tłumacza odnośnie procesu translatorskiego.

Centralną część książki stanowi tekst przekładu De Epithalamio. Tłumacz musiał zmierzyć się z dość charakterystycznym dla glosy językiem, który – przez swoją oszczędność na poziomie semantycznym i gramatycznym – niejednokrotnie sprawiał istotne trudności. Wyzwaniem okazywała się niekiedy interpunkcja zastosowana przez hiszpańskiego wydawcę tekstu łacińskiego, z którego korzystano w niniejszej pracy, dlatego konieczne było sięgnięcie do wydania niemieckiego, co rzuciło światło na niejasne fragmenty De Epithalamio.

Przekładowi towarzyszy komentarz. Zawiera on nie tylko uwagi co do rozstrzygnięć translatorskich poczynionych przez tłumacza, ale także inne, o charakterze teologicznym oraz historyczno-kulturowym i biologicznym, co pozwala czytelnikowi lepiej uchwycić przesłanie tłumaczonego tekstu / Marek Gubernat MSF
24,00 zł
24,00 zł