za 1 zł

Okładka
Modlitwa o pokój za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli!

Święty Andrzej Bobola to patron Polski oraz jedności. Ponad 100 lat temu nasz naród modlił się przez jego wstawiennictwo, by Bóg ocalił Polskę i całą Europę przed zalewem bolszewizmu. Dziś w sytuacji zagrożenia wojną, ponownie skierujmy nasze modlitwy do św. Andrzeja Boboli. Prośmy go o ocalenie i pokój.

Wewnątrz obrazka znajdziesz wyjątkową modlitwę o pomoc w trudnych czasach za wstawiennictwem św. Andrzej Boboli oraz cudowną modlitwę o pokój ułożoną przez św. Jana Pawła II.
2,00 zł
2,00 zł
Okładka %
Papież Franciszek - kard. Jorge Mario Bergoglio
"Drzwi miłosierdzia naszego serca powinny być zawsze szeroko otwarte” – to główne przesłane Listu. W dokumencie opublikowanym na zakończenie Jubileuszu, wierni zostali zachęceni do „postępowania drogą miłości” i przebaczania innym oraz do upowszechniania we wspólnotach lectio divina. Papież przypomniał w nim znaczenie Sakramentu Pojednania jako szczególnego doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Zachęcił spowiedników do otwartości na wszystkich i szczodrości w udzielaniu Bożego przebaczenia i bycia świadkami ojcowskiej czułości, ale również do jasnego przedstawiania zasad moralnych. Ojciec Święty udzielił również wszystkim kapłanom władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji, zaznaczając iż „jest to grzech ciężki, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu"
6,00 zł 1,00 zł
6,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Jerzy Sowietow
Wstęp
Oddajemy do rąk Czytelników książkę poświęconą osobie Jego Ekscelencji arcybiskupa gen. bryg. Sawy (Jerzego Sowietowa) prawosławne­go biskupa polowego Wojska Polskiego w armii gen. Andersa. Jego Ekscelencja arcybiskup gen. bryg. Sawa przeszedł cały szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim. Zorganizował tam duszpasterstwo polowe dla żołnierzy prawosławnych. Powołał kapelanów wojskowych i ich zastęp­ców oraz personel pomocniczy. Duszpasterstwo polowe, kierowane przez abp Sawę obejmowało 28 oficerów i 2136 szeregowców prawosławnych. Prawosławne duszpasterstwo polowe wydawało modlitewniki w języku pol­skim oraz - nieregularnie - biuletyny informacyjne. Po zakończeniu II wojny światowej i demobilizacji, abp Sawa pełnił obowiązki duszpasterskie w Londynie jako ordynariusz polskich parafii prawosławnych na obczyźnie. W kwietniu 1947 r. został podniesiony do godności arcybiskupa. W latach 1946 - 1949 był członkiem Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Był też członkiem III Rady Narodowej powołanej w 1949 r. Wchodził w skład Rady Naczelnej Związku Ziem Północno-Wschodnich. Niniejsza książka jest pierwszą tego typu pracą prezentującą postać biskupa prawosławnego okresu II Rzeczypospolitej w oparciu o uzyskane dokumenty archiwalne. Jej wyjątkowość polega nie tylko na tym, że dotyczy zwierzchnika Prawosławnego Duszpasterstwa Wojskowego, którego tradycje kontynuuje obecnie Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego. Dokumenty przedstawione w tej pracy prezentują Czytelnikowi nie tylko samą postać arcybiskupa Sawy (Sowietowa) i jego pracę w Wojsku Polskim, ale dotyczą też Kościoła Prawosławnego w ogóle i jego sytuacji w II Rzeczypospolitej. Arcybiskup Sawa jawi się nam jako gorący patriota, miłujący swą Ojczyznę. W ten sposób jest on dobrym synem swego Kościoła. Wyznawcy prawosławia zawsze pozostawali wierni Bogu i Ojczyźnie, taką drogę wska­zywał im Kościół już wtedy, gdy pułki smoleńskie walczyły pod Grunwal­dem, przyczyniając się do osłabienia siły wroga. W okresie II wojny świato­wej duchowe dzieci arcybiskupa Sawy walczyły na wszystkich jej frontach sławiąc siłę oręża polskiego i świadcząc o umiłowaniu swej Ojczyzny i Ko­ścioła Prawosławnego. Jego Ekscelencja arcybiskup Sawa urodził się w Petersburgu, w rodzinie rosyjskiej. Jednakże całym sobą ukochał Polskę i oddał jej swe życie. Miłość do Polski - swej drugiej Ojczyzny stawia arcybiskupa Sawę w jednym szeregu z tak wybitną postacią jaką był Stefan Starzyński ostatni prezydent Warszawy okresu międzywojennego. On nie będąc Polakiem, całym swym życiem wiernie służył Polsce i jej stolicy. Dokumenty prezentowane w niniejszej pracy obrazują też stosunki międzywyznaniowe w II Rzeczypospolitej i stosunek ówczesnych władz do Kościoła Prawosławnego oraz nastrój w Rządzie Emigracyjnym i w Wojsku Polskim na uchodźstwie. Niniejsza monografia stanowi zatem dobry przyczynek do poznania dziejów Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej i jego duszpaster­stwa wojskowego tegoż okresu. Niech służy ona każdemu, komu bliski jest Kościół Prawosławny oraz każdemu, kto pragnie bliżej zapoznać się z jego historią. Dziękuję serdecznie dr. Krzysztofowi Filipowowi, dyrektorowi Muzeum Wojska w Białymstoku i mgr. Andrzejowi Suchcitzowi, kierowni­kowi archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie za trud opracowania niniejszej monografii oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej powstania.

Arcybiskup gen. bryg. Sawa Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
10,00 zł 1,00 zł
10,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Papież Franciszek - kard. Jorge Mario Bergoglio
Papieska bulla – zapowiadająca Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia – ukazuje Boże miłosierdzie jako główne przesłanie Pisma Świętego i nauczania Jezusa. Miłosierdzie nie jest słowem abstrakcyjnym, ale obliczem, które trzeba rozpoznać, kontemplować i służyć. Motto Roku: „Miłosierni jak ojciec” pięknie łączy się z zachętą do otwarcia Drzwi Miłosierdzia. Bulla opisuje Kościół cierpliwy, pocieszający i przebaczający jako wiarygodny znak Bożego miłosierdzia, opierającego się na słowach: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, przebaczajcie, a będzie wam przebaczone”. Konieczności przebaczenia, na co zwracał dużą uwagę św. Jan Paweł II, poświęca papież wiele miejsca, ale też przypomina o uczynkach miłosierdzia co do duszy i co do ciała, apeluje o nawrócenie do ludzi mocno oddalonych od Bożej łaski.
5,00 zł 1,00 zł
5,00 zł 1,00 zł
Okładka
Teczka pomocy z materiałami dla katechety zawiera podan 70 szt.:

kolorowych zdjęć i ilustracji, plansz z ruchomymi elementami do przedstawień w formie teatrzyku, Dołączona płyta z plikami pozwala na wyświetlenie lub wydruk materiałów.
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Program: AZ-1-01/18 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii

Tytuł podręcznika: Jezus jest naszym Zbawicielem, nr podręcznika: AZ-12-01/18-KR-5/22.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Program: AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia

Tytuł podręcznika: Kościół dla człowieka , nr podręcznika: AZ-22-04/20-KR-6/22
19,90 zł
19,90 zł
Okładka %
Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2010
11,00 zł 1,00 zł
11,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii Wydziału |Teologicznego UO Opole, 25 kwietnia 2009
11,00 zł 1,00 zł
11,00 zł 1,00 zł
Okładka %
8,90 zł 1,00 zł
8,90 zł 1,00 zł
Okładka %
Bernhard Häring, Valentino Salvoldi
Tolerancja jest wartością uniwersalną i ma zasadnicze znaczenie w budowaniu pokoju i solidarności, gdyż decyduje ona o współistnieniu, cywilizowanej koegzystencji mimo wielości ras, języków, kultur i religii.

Pomimo wszystkich restryktywnych praw w zakresie imigracji, narody przeżywające wyż demograficzny coraz liczniej napływać będą do naszych krajów, aż wreszcie całkowicie je zdominują. Zjawisko to, występujące na zasadzie naczyń połączonych, jest nieodwracalne: nie można się przeciwstawić biegowi historii.

W tej sytuacji powinniśmy się stać rozumnie tolerancyjni, aby umożliwić stopniowe i bezbolesne przejście do wielorasowego społeczeństwa nowego typu. W rzeczywistości natomiast jesteśmy świadkami niepokojącego wzrastania przejawów nietolerancji i nasilania rewindykacji o charakterze nacjonalistycznym, etnicznym, kulturowym i religijnym. Dlatego ONZ uznała za stosowne ogłoszenie roku 1995 Międzynarodowym Rokiem Tolerancji, stanowi ona bowiem warunek i podstawę pokoju na świecie.
8,00 zł 1,00 zł
8,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Podręcznik do programu AZ-1-01/1.
14,00 zł 1,00 zł
14,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Książka zawiera tekst o tym jak wygląda życie konsekrowane w Polsce i co ono wnosi do wspólnoty eklezjalnej w naszej ojczyźnie. Dokument powstał z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
9,50 zł 1,00 zł
9,50 zł 1,00 zł
Okładka %
Pastores 21(4)2003 - Dojrzałość i celibat
15,00 zł 1,00 zł
15,00 zł 1,00 zł
Okładka
Linda Schubert
Świadectwo Lindy Schubert
5,00 zł
5,00 zł
Okładka %
IV Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie 4-9 kwietnia 2007 r.
19,00 zł 1,00 zł
19,00 zł 1,00 zł
Okładka
Podręcznik obowiązuje w diecezjach: Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko – Praskiej , Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Płockiej.

Podręcznik do nauczania religii w klasie II szkoły podstawowej, integralną częścią podręcznika jest Domownik przygotowany do pracy w domu z rodzicami. Ważną część pakietu, obok podręcznika dla ucznia (cz. I i cz. II) i poradnika metodycznego dla katechety, stanowi Domownik. Jest on skierowany do Rodziców; zawiera listy, pytania, zadania do przemyślenia, wykonania, przedyskutowania i przeżycia razem z dzieckiem w rodzinie.
45,00 zł
45,00 zł
Okładka %
Książka lekko zakurzona

Księgę tworzą dwie zasadnicze części. Pierwsza przybliża czytelnikowi osobę biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę, jego działalność naukowo-dydaktyczną oraz wieloraką aktywność administracyjno-duszpasterską. Dorobek naukowy uzupełniający życiorys, odzwierciedla bogata bibliografia. Druga część - będąca istotą księgi - prezentuje opracowania, w których autorzy dają świadectwo różnorodnych zainteresowań przedstawiając przy tym aktualny stan badań w poszczególnych dziedzinach nauki. Ich refleksje na które składa się 35 artykułów, podzielono na kilka bloków tematycznych według kryterium chronologiczno-merytorycznego, tj.: biblistykę, patrologię, filozofię, religiologię, teologię dogmatyczną, teologię moralno-pastoralną, historię Kościoła.
15,00 zł 1,00 zł
15,00 zł 1,00 zł